Tündérkert Óvoda

Kálmán Lajos Óvoda Tündérkert Óvodája

Az alábbi idézet óvódánk mottója, amely egyben a legszemléletesebben foglalja össze nevelési elvünket:

Szeresd egészségedet, mert ez a jelen,

Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő.

Őrizd szüleid egészségét,

Mert a múltra épül föl a jelen és a jövő.

Bárczy Gusztáv

Az óvodás gyermekek nevelését, személyiségük fejlesztését a családokkal együttműködve valósítjuk meg.

Legfontosabb céljaink:

 • A derűs, szeretetet közvetítő és azt fogadni tudó gyermeki és felnőtt közösség megőrzése.
 • Biztonság a szülőknek, gyermekeknek.
 • Együttműködés a családokkal, a kölcsönös bizalom és tisztelet alapján.
 • A felnövekvő nemzedék felkészítése a XXI. század társadalmi elvárásainak befogadására.

Mindezt az emberi értékek megismertetésével, megerősítésével, a testi- lelki tulajdonságok optimális fejlesztésével szeretnénk elérni. Ennek garanciája az a szakmailag jól képzett testület, mely felvállalja az egyetemes értékek közvetítését.

Óvodánk nyitottságát, családias hangulatát naponta érezhetik a szülők és a gyerekek.

Nevelés filozófiánk:

Minden gyermek egyedi és különálló személyiség. Nevelési elveink alapja, az egyéni bánásmód, mely szerint minden kisgyermeket saját fejlődési ütemének és képességeinek megfelelően, differenciált módon segítjük, hogy személyisége fejlődhessen.

Érzelem és inger gazdag környezetet teremtünk meg, melyben a szabadjátékra és a személyre szabott tanulásra van mód. A képességek mindegyikére figyelve, szervezzük az óvodai életet, hogy egyaránt tere legyen a kognitív, szomatikus, művészi és szociális készségek fejlődésének. Ezt tesszük bátorító, inspiráló környezet megteremtésével, a gyermekek igényeire való odafigyeléssel, minél szélesebb tapasztalatszerzéssel, önbizalom erősítéssel, lehetőségek biztosításával a megmutatkozásra.

Kiemelt feladatunknak tartjuk továbbra is, az esélyegyenlőség biztosítását, a preventív gyermekvédelmi munkát. A szakemberek segítségével kidolgozott fejlesztő eljárásokat folyamatosan alkalmazva próbáljuk meg a pozitív irányú változásokat elősegíteni.

Figyeljük a kis „tehetségeket”, hogy a személyiségfejlesztés egészébe ágyazottan támogassuk és fejlesszük a gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakozását.

Óvodánk kiemelten foglalkozik az egészséges életmódra, az egészséges életvitel igényére neveléssel a gyermek természetes mozgásigényének kielégítésével, mely az egészségtudatos magatartás formálásának eszköze, segíti a mozgás preventív egészségügyi hatásainak tudatosítását. Intézményünk, 2016. óta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisóvodája. A Pedagógiai Programunk szellemisége harmonizál a Vöröskereszt 7 alapelvével, amelynek szellemében neveljük az óvodánkba járó gyermekeket.

Óvodánk csoportjainak bemutatása:

Süni csoport

 • Óvodapedagógusok: Mecsnóbel Mónika, Szomolai Valéria
 • Pedagógiai asszisztens: Orgoványi Erzsébet
 • Dajka: Szabóné Molnár Györgyi, Geiszt Ákosné Szabina
 • Csoport létszám: 23 fő

A Süni csoport 23 gyermeknek biztosít szeretetteljes napközbeni ellátást. A csoport szervezése azonos életkor szerint történik.

A csoportszobánk vidám, gyermeki hangulatú, melyben a meleg színek dominálnak. A csoportszoba dekorációja mindig az adott évszakot tükrözi. Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermek fő tevékenységi formáját: a játékot, mely az óvodás korú gyermek legfontosabb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy a közös játék formálja a gyermekek személyiségét, erősítse bennük az összetartozás érzését. Sokféle játékeszköz áll a gyermekek rendelkezésére, melyben mindig megtalálhatják az érdeklődésüknek megfelelőt.

A gyermekek kiváló körülmények között, játékosan tanulhatnak. A csoportunkban törekszünk, olyan közeget teremteni, amely a gyermekek természetes kíváncsiságát és tanulás iránti lelkesedését táplálja. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodában eltöltött idő számukra élmény és élvezet legyen, amely során felfedezhetik és megismerhetik a világot, ahol egyéni képességeiknek megfelelően fejleszthetik tudásukat és készségeiket, illetve kibontakoztathatják kreativitásukat.

Változatos és sokféle tevékenységet kínálunk a gyermekek számára, melyben fejlődnek szociális képességeik és mozgások, alakul helyes énképük és bővülnek ismereteik. Tapintatosan, őszintén, szeretetteljesen és következetesen viszonyulunk a gyermekekhez.

A gyermekek érdekében fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusok és családok között nyitott és szoros együttműködés, a jó kapcsolat alakuljon ki, továbbá a rendszeres kommunikáció, a gyermekekért vállalt közös felelősség és a nevelési elvek, értékrend megbeszélésére kiemelt figyelmet fordítunk. 

Katica csoport

 • Óvodapedagógusok: Hajdú Dezsőné, Kendrella Ágnes Klára
 • Dajka: Szűcs Erzsébet
 • Csoport létszám: 21 fő

Nevelésünk rendszere az egészséges életmódra épül. Nevelési célunk az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése, az egészséges életmód, a gondozás, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, lelki egészség megóvása.

Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes, családias, derűs légkör, csoportszobai környezet kialakítására törekszünk, melyben a gyermekek és felnőttek közötti pozitív érzelmi töltésű kapcsolatok megalapozódnak és tovább erősödnek.

A nevelés, fejlődés elősegítése során a gyermekek egyéni érési üteméhez és sajátosságaihoz igazodunk. A tanulás során a tapasztalatszerzés differenciált és komplex lehetőségeit kínáljuk fel. A gyermekek felé áradó érzelmeinkkel, empátiánkkal valósítjuk meg az egyéni fejlesztést és az érzelmi nevelést.

Környezetvédő szemléletmód kialakítása szempontjából fontosnak tartjuk a környezet védelméhez, megóvásához kapcsolódó szokások megismertetését, olyan életszerű helyzetek biztosítását, amelyekben e szokásokat gyakorolhatják. Fontos feladatunknak tartjuk az óvoda és a közvetlen környezetünk, a szülőföld hagyományainak, értékeinek megismertetését.

A szervezett és a spontán mozgás adta lehetőségeket felhasználjuk a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, prevencióra, képességeik fejlesztésére.

Sokszínű alkotó tevékenységet kínálunk fel a technikák gazdag kínálatával, melyek serkentik a gyermekek kreativitását és problémamegoldó gondolkodását. Hiszünk abban, hogy minden gyermek ezáltal nyitottá válik az esztétikai alkotások befogadására.

Nyuszi csoport

 • Óvodapedagógusok: Aszódi Éva, Zeller Gabriella
 • Dajka: Dóra Krisztina
 • Csoport létszám: 24 fő

A Nyuszi csoportban gyermekeink nevelésében fő célunk az egészséges életmód alapozása. Érzelmi biztonságot nyújtó, családias, derűs légkört teremtünk, aminek során a gyerekek biztonságban érzik magukat, kiteljesedhetnek egyéni képességeik, gyakorolhatják a társas érintkezés szabályait.

Nagy szerepet kap a gyerekek nevelésében a gondozás, testápolás, egészségmegőrzés, lelki egészség védelme. Figyelembe vesszük otthoni nevelésüket, szokásaikat, ezeket igyekszünk kiegészíteni, tovább fejleszteni.

Fejlesztésük képességeik, egyéni sajátosságaik, egyéni ütemük szerint történik. Sok lehetőséget biztosítunk tapasztalatszerzésre, egyéni érdeklődésük, fejlettségi állapotuk figyelembe vételével. Környezetvédelmi nevelésükben elsősorban közvetlen környezetük megismerésére, szépségei bemutatására, védelmére építünk, megalapozzuk az ehhez kapcsolódó szokásrendszert.

Minden lehetőséget megragadunk a gyerekek mozgásigényének kielégítésére, mozgásfejlettségük növelésére, ami Pedagógiai Programunk kiemelt területe.

A zenei, vizuális, irodalmi tevékenységekben lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek kreativitásuk, fantáziájuk fejlődésére. Ezeket a tevékenységeket kezdeményezések formájában nyújtjuk a mindennapok során, mert ez biztosítja a szabad önkifejezést a gyerekek számára.

Bár ezek a tevékenységi formák nagyon fontosak a gyerekek nevelésében, de azt valljuk, hogy az óvodás gyermek legfontosabb tevékenysége a játék. Ennek biztosítása a legfontosabb feladatunk a Nyuszi csoportban.

Comments are closed.